ครูอาทิตย์  สาทา
ครู คศ. 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/11/2012
ปรับปรุง 02/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 35888
Page Views 43665
เว็บไซต์ วิทยุออนไลน์
สื่อการสอนครูเบ็ญจพล คงด้วง
สื่อการสอนครูจรัญญา โคตะ
ประวัติการทำงาน
ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานในหน้าที่

หน้าที่

สถานที่

ระยะเวลา

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ครู คศ. ๑

โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ครู คศ. ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ครู คศ. ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔

ครู คศ. ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕

ครู คศ. ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

หน้าที่พิเศษ

หน้าที่

สถานที่

ระยะเวลา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์

เขต ๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  ถึง

๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓

 

ปฏิบัติหน้าที่วิทยบูรณากร ด้าน ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์

เขต ๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

ถึง

๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่

สถานที่

ระยะเวลา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

- บริหารงานวิชาการ 

- บริหารงานทั่วไป

- บริหารงาน  

  งบประมาณ

โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์

 เขต ๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  ถึง

๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓

 

ปฏิบัติหน้าที่

งานสารสนเทศ

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

       กรกฏาคม  ๒๕๕๓

ถึงปัจจุบัน

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการงานดนตรี-นาฏศิลป์

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถึงปัจจุบัน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

-        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-        งานกิจการนักเรียน

-        งานดนตรี –นาฏศิลป์

-        งานสารสนเทศ

-        งานแนะแนว

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

 

 

๒๗  กันยายน ๒๕๕๕

ถึงปัจจุบัน